3 Nisan 2012 Salı

OSMANLI TARİHİNDEN


BAZI

PADİŞAHLARIN  BİLİNMEYEN  DURUMLARI

- 2-

3. MEHMETÜÇÜNCÜ MEHMET

Tahta geçer geçmez devletin bekası kisvesi altında, 19 kardeşi ve babasının hamile bırakmasından şüphelendiği 17 cariyeyi katlettirmiştir. Katledilen erkek kardeşlerinin on ikisinin yaşları 0-6 arasında değişmektedir.

1. MUSTAFA
 
BİRİNCİ MUSTAFA

Akli dengesi bozuk ilk padişah olduğu söylenir 

2. OSMAN

.
İKİNCİ OSMAN

Oldukça iri ve güçlü bir padişah olan genç Osman kendisini öldürmek isteyenlerle uzun süren bir mücadeleye girişmiş ve bu direnmenin sonunda sırtına aldığı bir balta darbesiyle yere düşürülmüş,. yay kirişiyle boğulmaya çalışıldıysa da asıl ölüm sebebi husyelerinin burulup patlatılmasıdır. Hammer tarihi genç Osman'ın kulaklarının kesilip şehzade Mustafa'nın annesine gönderildiğini de yazar.
Genç Osman'ı yeniçerilerin 65nci orta liderleri öldürmüştür. Daha sonra 65nci orta kaldırılmıştır. Gülbank çekilirken 65nci ortanın sırası geldiğinde bütün yeniçeriler hep bir ağızdan yok olsunlar diye bağırırlardı.

4.  MURAT
 
DÖRDÜNCÜ MURAT

Sigara ve içkiyi yasakladığı halde afyon komasından ölen, erkek kapatmalarına köşk yaptıran insan dır.
İddialara göre, erkek kapatmaları ile rahatça halvet olmak için yaptırdığı köşk revan köşküdür.. Zaten fonksiyonu gereği Topkapı sarayı diğer yapılara oranla gözden daha uzaktadır...
Annesi Kosem sultan sünnet düğünü hediyesi olarak şarap takimi hediye etmiştir Kendisine.içki ve tütünü yasaklatmasına rağmen kendisi kullanmıştır. .Gerçekten çok retliymiş. .Bir gece kendisini boğazlayıp öldürme emri alan 4 pehlivan odasına girmiştir Uykusundan uyanan  dördüncü Murat, 4 ününde kafasını gürzüyle parçalamıştır.
İddialara göre kendisini satrançta yeniyor diye bir hekimini öldürtmüş Osmanlı padişahıdır..Ve yine iddiaya göre öldürttüğü hekim,  Dördüncü  Murat’ ın hastalığı konusunda çok iyi bir ilerleme kaydetmiş, bu da yetmezmiş gibi hastalığına tedavi bulmasına ramak kalmıştı.

SULTAN İBRAHİM
 
SULTAN İBRAHİM

Piercing olayına giren tek padişahtır.
Sarayda yaptığı deliliklerle ün yapmıştır. Saraydaki cinci hocaların etkisi altında kaldığı söylenir. Cinler padişahının sarayı samurlarla kaplıymış söylentisine inanıp hazinenin büyük bir miktarıyla sarayı samur kürküyle kaplatmak gibi  delilikler  yapmıştır. Bunun için halktan aldığı ağır vergilerle isyanlar çıkmasına sebep olmuştur. Tahta çıktığında son Osmanlı hanedanı mensubu olduğu için eğer çocuğu olmasaydı Osmanlı hanedanı tarihe karışacaktı
Arada bir saraydan kaybolup sonra geri dönen ve nerede olduğu sorulduğunda “aşağılarda” cevabı verdiği rivayet edilen padişah :: "ben ateş bulmak için yollara düştüm, en sıcak çölleri bile aradım ama bulamadım. en sonunda ateş vardır diye cehenneme gittim, oradaki zebaniler bana 'cehennemde ateş yoktur ölenler buraya kendi ateşleriyle beraber gelirler'” diye anlatırdı.
Tahttan inişi kapıkulları tarafından ilan edilen padişah...tam olarak doğru olduğu kanıtlanmasa da ölümünden hemen önce cariyelerinden birine;  “-Tamam artık ben sıkıldım padişahlığı sana devrediyorum! “  diyerek,atalarına ve dedelerine büyük saygısızlık yapıp,öldürülen Osmanlı sultanıdır

4.  MEHMET
...
DÖRDÜNCÜ MEHMET

Padişahlığı sırasında bir defa sefere çıkmış fakat top seslerinden ürkerek geri dönmüştür. .Köprülüler sayesinde başarılı sayılabilecek bir iktidarı vardır fakat iradesizliği devleti felakete sürüklemiştir.

3.  AHMET
ÜÇÜNCÜ AHMET

Lady Montagu ile bir macera teşebbüsünde bulunduğu rivayet edilir. Hatta denilir ki Topkapı sarayında bulunan ve hâlen adıyla anılan kütüphaneyi bu hanım uğruna yaptırmıştır.
Lale devri padişahı. bir gemi lale soğanına bir gemi altın gönderten 4 yıl boyunca savaş vergisi toplayıp orduyu dahi toplamayan rahatlığıyla Giritli anneden olduğunu adeta kanıtlayan Osmanlının, acaba döndürür müyüz ümidiyle  boşa geçen 27 yıl. Kendi yetmiyormuş gibi sadrazamını da aynı  karakterde seçen  bir padişah.

3.  OSMAN
ÜÇÜNCÜ OSMAN

Müziği sevmediği için bütün müzisyenleri saraydan uzaklaştırmış,.sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmamak için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmış. ve bu sayede cariyeler, demirden gelen sesleri duyunca etraftan çekiliyorlardı.

3.  MUSTAFA

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA

Söylendiğine göre kendi adına bir cami yaptıramadığından yakınan bir padişahtır. Yaptırdığı üç cami için "ilkini valide aldı,ötekini ecdat aldı,diğerini de abdal aldı" diye buyurmuştur. .Şöyle ki:  Üsküdar’daki ayazma camiine ismini annesi vermiştir,Yıkılan Fatih camiinin yerine yenisini yaptırmıştır ve laleli camiini de laleli babaya adamıştır.
 Üçüncü Mustafa, aklını; Yıldız falı, kürk satan esnafın kazancı, sadrazam yaptığı kişilerin parasına takan, kürkçülerin kendisinden daha çok para kazandığı kuşkusuna kapılarak Osmanlı ülkesinde kürk giyme yasağı ilan eden padişahtır.

1.  ABDULHAMİT

BİRİNCİ ABDÜLHAMİT

Döneminin vezirlerinden Cezayirli Hasan pasa sefer zamanI hacca gitmeye niyetlendiğinde 'cihat hacdan eftaldır' demesi kendisini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bir yönüdür.

3.  SELİM

ÜÇÜNCÜ SELİM

Osmanlı tarihinde ilk bayrak reformunu yapan kişidir. Yani hilalin yanında yıldız ilk kez üçüncü Selim döneminde görülmüştür.
Mevlevi tarikatını benimsemiş, sık sık galata Mevlevihanesi'ne giderek ayin dinleyen ve Şeyh Galip'le söyleşi yapan Osmanlı padişahıdır.

2.  MAHMUT

İKİNCİ MAHMUT

Sakalını tras eden ilk padişah olduğu için gavur padişah diye de anılır.  .Kitap okurken,yemek yerken iskemleye oturan ilk padişahtır.
Üçüncü Selim'e karşı ayaklanan yeniçerilerinin saldırısı sırasında hayatını Cevri kalfa'nın kurtardığı rivayet edilir.

SULTAN  ABDULAZİZ

SULTAN ABDÜLAZİZ

Birçok eserde aksi belirtilmesine karşın, hiçbir zaman güreşmeyen, sadece pehlivanlara destek çıkıp, müsabakalarını seyreden padişah. Abdülaziz, zamanında sarayda yer alan Suyolcu Mehmet pehlivan da bu konuda, "padişahın eli bile tutulmaz, eteği öpülürdü.. Böylesine bir insana nasıl dokunulur, el ense çekilebilirdi?  Abdülaziz kesinlikle güreş tutmamıştır" demiştir
Heykelini yaptıran ilk padişahtır..
Avrupa'ya geziye çıkan ilk padişahtır. Hem  borç almaya ve tarihi eser vermeye de devam etmiştir
Gizli İngiliz belgelerinde İngiliz muhipliği zikredilen, "pehlivan sultan" namını kazanabilmek için danışıklı güreşlerde  tertip ettirmiştir.

5.  MURAT
BEŞİNCİ MURAT

Tahta çıkışından sonra ilk defa halkı selamlamak üzere göründüğünde imparatorluk bandosu, Osmanlı marşı'nın yanı sıra "god save the queen" marşını da çaldırmıştır. Bu da zaten kendisinin nasıl başa geldiğinin göstergesi.dir.  Nitekim uzun bir padişahlığı sürmemiştir, Fakat memleketin yabancı devletlerin istedikleri yönde (bu ülkelerin münferit çıkarları artık ne yön olur ve o dönemde hangi ülke Osmanlı üzerinde daha etkili olmuşsa) çekiştirilmesi devam etmiştir.
Bazı tarihçiler tarafından mason olduğu   da  iddia edilmektedir.
Murat, Londra seyahati esnasında İngiltere Gal prensi'nin teşebbüsü ile masonluğu kabul etmeye karar vermiş olduğu için bu prensin onun sıhhat durumunu öğrenmek için teşebbüslerde bulunduğuna dair kayıtlara da rastlanmaktadır.''
Daha sonra başta Ali Suavi olmak üzere bazı masonların Murat v.'i yeniden iktidara taşıma isteği birinci ve ikinci Çırağan olayları denilen hadiselerin meydana gelmesine yol açacaktır.

2.  ABDULHAMİT

İKİNCİ ABDÜLHAMİT

İngiltere'nin başına bela olsun diye İra”yı kurduğu iddia edilen, istihbarat konusunda uzman Osmanlı padişahıdır.
Yahudi ve batı kulislerince, büyük borçları olan Osmanlıdan toprak koparma beklentisi içerisinde başa getirilmiştir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış.Abdulhamid   bir karış toprak bile vermemiştir. Bunun üzerine aynı çevreler bazı iç güçleri de kullanarak Abdülhamid  üzerine kampanyalar başlatmış, kızıl sultan gibi lakaplar takmış, akıllı politikasına rağmen korkaklıkla suçlamış ve sonunda alaşağı etmişlerd,r.
Biraz takıntılı bir padişahmış kendisi. Sultan Abdülaziz'in yenilikçiler tarafından iki pehlivana öldürtüldüğü iddiasına fena kapılıp, İstanbul il sınırları içinde güreş sporunu yasaklamıştır
Garip uygulamalarıyla ünlüdür. Gazete ve kitaplardan "burun" kelimesinin kaldırılmasını buyurmuştur. Haşmetli bir burna sahip olduğu için böyle yaptığı söylenir. O donemde hazırlanan haritalarda "burun" kelimesi yerine ilk defa "çıkıntı" kelimesi kullanılmıştır.
İngilizce "hall" sözcüğünün gazetelerde ve kitaplarda kullanımını yasaklamıştır. Bunun sebebi ise "hall" sözcüğünün son harfi l'nın herhangi bir nedenle basılmaması durumunda "hal"e dönüşecek oluşudur. "hal" Osmanlıca'da "tahttan indirmek" demektir.
Abdülhamit döneminde, William Shakespeare'in Hamlet, Macbeth, Othello, King  ve   Lear gibi eserlerinin basımını ve okunmasını yasaklamıştır.. Bu kitapların içeriğinde donemin hükümdarı al alaşağı edildiği yazıldığı için..
20 Mayıs 1878'de çıkan çırağan sarayı ayaklanması'nda dönemin aydınlarından Ali Suavi'yi odunla öldüren Hasan isimli sıradan bir polis komiserine paşa ünvanı vermiştir. (bkz: yedi sekiz hasan paşa)
Korkunç bir beyaz kil takıntısı olduğu, kendi saçı ve sakalının yanı sıra huzuruna buyur ettiği kişilerin de sac ve sakalını boyatmış olduğu bilinir.
İngiltere'nin sinsi ve zararlı siyasi ve politik tutumuna karşılık İra'ya yadsınamaz finansal destekte bulunmuştur.
Abdülhamit’in : yaptığı en akıllıca işlerden biri Theodore Herzi'in "Kudus'u verin tüm diş  borçlarınızı dünya museviler cemiyeti olarak ödeyelim" önerisini reddetmektir. 1914 yılında Selanik'te sürgündeyken,  Enver paşa ziyaretine gelir ve "efendim biz Almanya ile birlikte harbe girdik" der.ikinci Abdülhamit'in bu kelam üzerine cevabı ise oldukça çarpıcıdır: "iyi bok yediniz “
Atatürk için şunu demiştir:
”Uzaktan yüzünü iyice seçemedim. sırtında bir pelerin vardı ve arkadaşlarına veda ediyordu. Sıradan askerlere benzemiyordu. tehlikeli bir sükuneti vardı. Enver paşa'nın kendisinden niçin çekindiğini o zaman anladım. “
Memleketteki saat kulelerinin hemen hepsinin babasıdır.
İlk denizaltımızı donanmamıza katan ve denizaltıcılığı da böylece başlatan Osmanlı padişahıdır.
Polisiye ve cinayet romanlarına aşırı düşkünlüğü olan bir padişahtı.  Belki de bu yüzden komplo teorileri üretmeye bayılıyordu .
İsrail devletinin 50 yıl geç kurulmasına sebep olan siyaseti izlemiştir.
Tarihimizin ilk çocuk hastanesini  kurmuştur.
-Alman imparatoru Bismark'ın, Sultan II.Abdülhamid Han'ın politikalarını değerlendirdikten sonra ; “Ben politikayı Abdülhamid'den öğrendim. ve Dünyada 100 gram akıl varsa bunun 5 gramı bende, 5 gramı diğerlerinde ve kalan 90 gramı ise II.Abdülhamid'dedir
Kendisine I.Dünya savaşı hakkında sorulan soruya cevaben...
"Kırk yıl, kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim" diyerek gözleri dolan  bir hakandı.

5.  MEHMET  REŞAT
.
BEŞİNCİ MEHMET REŞAT

Beşinci Mehmet adını alması ittihat ve terakki nin 31 Mart vakası sonrası İstanbul a hareket ordusu'yla girmesini, Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u fethetmesiyle bir tuttuğu içindir.ona yapılan bir göndermedir

6.  MEHMET  VAHDETTİN

ALTINCI MEHMET VAHDETTİN

Sevr antlaşmasının ağır şartlarını eleştirenlere " Zayıf bir mevcudiyeti mahva değer görürüm. " demiş ve saltanatının devamını tam bağımsızlıktan üstün görmüştür.
TBMM de bu antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir .
Turgut  Özakman'ın kitaplarından "İngiliz ordusunu nasıl hilafet ordusu ilan ettiğini", "Yunan ordusuna direniş gösterilmemesini halife olarak nasıl buyurduğunu" daha iyi okuyabileceğimiz bir  kişi.dir.
Atatürk hakkında tutuklama emri çıkarmış  padişahtır.

2017 - 2018 ŞAMPİYONU

Ş A M P İ Y O N G A L A T A S A R A Y